id quod volo

Thursday, April 02, 2009

Ngày Giỗ Đức Thánh Cha Gioan Phalô II

Gioan Phaolo II
18.5.1920 - 2.4.2005Xin chúc lành cho đàn chiên của ngài