id quod volo

Sunday, May 13, 2007

Kỷ niệm 90 năm Ðức Mẹ hiện ra ở Fatima


Fatima celebrates 90th anniversary of apparitions

Lisbon, May 11, 2007 / 12:54 pm (CNA).- Hundreds of the faithful are heading to Fatima for the celebrations this Sunday of the 90th anniversary of the apparitions of Mary to three shepherd children on May 13, 1917.

The devotion to Our Lady of Fatima began on May 13, 1917, when Francisco and Jacinta Marto and their cousin Lucia saw an apparition of the Virgin Mary at Cova da Iria. Since then the site has been visited by over a million pilgrims each year.

The first secret foretold the early death of Jacinta and Francisco, and the second referred to the end of the World War I, the outbreak of World War II, the conversion of Russia and the end of Communism.

The third secret of Fatima referred to the attempt on the life of John Paul II in St. Peter’s Square on May 13, 1981.

More than 73 facilities will be operating to accommodate the thousands of pilgrims expected for this weekend’s celebrations, with more than 1500 volunteers providing food and drink to those attending.

Ðọc thêm:
Fatima - Miracles & Prophesy

Cha Alberto Brito, SJ ghé Virginia

Cha Alberto Brito, SJ trợ úy (Vice-Ecclesial Assistant) của CLC Thế Giới ghé thăm các cộng đoàn CLC tại miền Ðông Hoa Kỳ. Ðồng Hành Virginia đã được hân hạnh tiếp đón cha và các cộng đoàn Mỹ và Ðại Hàn quanh vùng phụ cận Washington DC.
...
[ Ðọc bài của cha Brito: WHAT I HAVE RECEIVED, AND WHAT CLC HAS BROUGHT TO ME, AS A JESUIT ]

Cha Alberto đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu cần thiết huấn luyện các "guides" cho tất cả các cộng đoàn CLC trên toàn thế giới. Cha nhận xét rằng những cộng đoàn nào có yểm trợ của "guides" thì giống như thuyền căng gió ... còn cộng đoàn thiếu "guides" giống như một nút chai nổi bập bềnh tại chỗ mà thôi ...

Có khoảng 40 người tham dự ...

... thuộc nhiều văn hóa khác nhau: Ðại Hàn, Mỹ, Cameroon, Việt ...

Vài CLC Ðại Hàn và Việt ...

thầy Jung Kang Yup, SJ và cha Alberto Brito, SJ

ÐH Virginia với Lois Campbell, cha John LeVecke, Nestor (CLC Cameroon), và cha Alberto Brito.

[ click vào hình để xem lớn hơn ]